იუსტიციის სამინისტრო

 

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური სერვისები: 

 

https://sda.gov.ge/?page_id=4118 

ელ. ფოსტა online@sda.gov.ge

Spype-ში: sda.gov.ge

ცხელი ხაზი: 2 40 10 10

საქართველოში მყოფი პირებისთვის:

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა მხოლოდ პირადობის ელექტრონული მოწმობის გამოყენებით;

🔶 მინდობილობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭება;

🔶 თანხმობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვა;

🔶 საინფორმაციო ბარათი;

🔶 მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობის შესახებ ცნობა (სულადობის ცნობა);

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა;

🔶 საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა;

🔶 საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება;

🔶 დროებითი უფლების საფუძველზე აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 ემიგრაციის ნებართვა;

🔶 ადგილზე მომსახურება;

🔶 შრომითი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 სასწავლო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის ნებართვა;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა;

🔶 სპეციალური ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მუდმივი ცხოვრების ნებართვა;

🔶 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვლის შეწყვეტის შესახებ;

🔶 ქორწინების სარიტუალო მომსახურების დაჯავშნა;

🔶 პირადობის ნეიტრალური მოწმობა;

🔶 ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

🔶 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის − რეგისტრაცია და პირადი ნომრის მინიჭება;

🔶 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მინიჭება; თანამემამულის მოწმობა.

 

ელექტრონული რეესტრები:

🔶 განცხადებების ელექტრონული რეესტრი;

🔶 დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შემოწმება;

🔶 დოკუმენტის სტატუსის შემოწმება;

🔶 აპოსტილის/ლეგალიზაციის ელექტრონული რეესტრი;

🔶 მოწმობის ვალიდურობის გადამოწმება;

🔶 რეგისტრაციიდან მოხსნილ პირთა რეესტრი;

🔶 საინტერესო სტატისტიკა;

🔶 გადაამოწმეთ ფლობთ თუ არა აქტიურ დოკუმენტს.

 

მხოლოდ საქართველოდან:

🔶 საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება;

🔶 შრომითი ბინადრობის ნებართვა (პირველადი);

🔶 სასწავლო ბინადრობის ნებართვა (პირველადი);

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის ნებართვა (პირველადი);

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა (პირველადი);

🔶 სპეციალური ბინადრობის ნებართვა (პირველადი);

🔶 მუდმივი ცხოვრების ნებართვა (პირველადი);

🔶 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა (პირველადი);

 

🔶 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა (პირველადი);

 

სერვისები საზღვარგარეთ მყოფი პირებისთვის:

🔶 საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;

🔶 პირადობის ელექტრონული მოწმობა;

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა მხოლოდ პირადობის ელექტრონული მოწმობის გამოყენებით;

🔶 მინდობილობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭება;

🔶 თანხმობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვა;

🔶 დაბადების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 ქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 განქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 შვილად აყვანის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 მამობის დადგენის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 სახელის ან/და გვარის შეცვლის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 დაბადების პირველადი მოწმობა;

🔶 გარდაცვალების პირველადი მოწმობა;

🔶 ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ;

🔶 სახელის ან/და გვარის შეცვლა;

🔶 სახელის ცვლილების კანონიერად აღიარება;

🔶 დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება/ლეგალიზება, აპოსტილით დამოწმებული/ლეგალიზებული დოკუმენტის თარგმნა;

🔶 საინფორმაციო ბარათი;

🔶 მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობის შესახებ ცნობა (სულადობის ცნობა);

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა;

🔶 საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება;

🔶 დროებითი უფლების საფუძველზე აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 ემიგრაციის ნებართვა;

🔶 ადგილზე მომსახურება; - მხოლოდ სატელეფონო მომსახურებით

🔶 შრომითი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სასწავლო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სპეციალური ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 მუდმივი ცხოვრების ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვლის შეწყვეტის შესახებ;

🔶 პირადობის ნეიტრალური მოწმობა;

🔶 ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

🔶 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირისრეგისტრაცია და პირადი ნომრის მინიჭება;

 

🔶 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მინიჭება;

 

► საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დისტანციური მომსახურებით:

https://napr.gov.ge/p/1911

უძრავი ქონების რეესტრი:

🔶 უძრავი  ქონების ამონაწერის განახლება

🔶 უძრავი ქონების რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 უძრავი ქონების ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶 საკადასტრო გეგმის მომზადება

 

იპოთეკის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის ცვლილება რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

საკუთრების უფლების შემდგომი რეგისტრაცია

🔶 გარიგების რეგისტრაცია ვალდებულებით

🔶 გაცვლის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის ლიკვიდაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის რეორგანიზაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შენატანის დაბრუნების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შეტანის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 მემკვიდრეობის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ნასყიდობა გადახდის განვადებით

🔶 ნასყიდობა გადახდის განვადებით და ვალდებულებით

🔶 ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით

🔶 ნასყიდობის და იპოთეკის ერთიანი ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 პირდაპირი მიყიდვის ფორმით სიმბოლურ ფასად  პრივატიზების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია გარიგების საფუძველზე უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ პრივატიზებულ ქონებაზე

🔶 ჩუქების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ბინაზე/ერთეულზე

🔶 ყოფილი კოოპერატივის უფლებამონაცვლე ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის  მომზადება

🔶 ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის მომზადება უძრავ ნივთზე

🔶 მიწის ერთიანი ამონაწერის მომზადება უძრავ ნივთზე

 

იჯარა/ქვეიჯარა

🔶 იჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვეიჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვეიჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვეიჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

საკუთრების უფლების ქირავნობა/ქვექირავნობა რეგისტრაცია 

🔶 ქვექირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვექირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვექირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

საკუთრების უფლების ცვლილების/ფორმირების რეგისტრაცია 

🔶მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში უფლების სუბიექტისა და ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილება

🔶 უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 უძრავი ნივთების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უძრავი ნივთის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

მშენებარე უძრავი ნივთების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი:

ნებისმიერი დაინტრესებული პირისათვის:

🔶  სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის მომზადება 

🔶 მეწარმე/იურიდიული პირების განაცხადების ძებნა

🔶 ტექნიკური ხარვეზების შესწორება

🔶  უძრავი ქონების რეესტრში განაცხადების ძებნა: enreg.reestri.gov.ge

My.gov.ge-ს ავტორიზებული პირისათვის, რაც გულისხმობს უფლებამოსილი პირის მიერ ელ. ხელმოწერის განხორციელებას:

🔶 ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 საიდენტიფიკაციო რეკვიზიტების ცვლილება

🔶 სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის ელ. ფოსტის მისამართის/ტელეფონის ნომრის/იურიდიული მისამართისაგან განსხვავებული მისამართის რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის რეორგანიზაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების დაწყება

🔶 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) წარმოების შეწყვეტა

🔶 რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 პარტნიორთა კრების მოწვევა /ჩატარება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

🔶 ამონაწერის მომზადება

🔶 წილზე გირავნობის უფლების რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 ინფორმაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან

🔶 დოკუმენტების ასლების ელექტრონული გაცემა

🔶 საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოება

 

მშენებარე უძრავი ნივთების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ამხანაგობის წევრის/წევრების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე   (განშლა)

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ბინაზე/ერთეულზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთებზე (პირველადი განშლა)

🔶 ექსპლუატაციაში მიღება

🔶 მშენებარე უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია (პროექტის კორექტირება)

 

საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულები უძრავ ქონებაზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების ცვლილების  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების რეგისტრაცია (რეგისტრაციის გაუქმება)

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია

 

იწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების რეგისტრაცია (რეგისტრაციის გაუქმება)

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია

🔶 სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

 

აღნაგობა

🔶 აღნაგობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების  შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

თხოვება/ლიზინგის უფლების წარმოშობა უძრავ ნივთზე

 🔶 თხოვების უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 თხოვების უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 თხოვების უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 ლიზინგის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 ლიზინგის ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 ლიზინგის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

უფლების წინასწარი რეგისტრაცია

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის შეწყვეტა უძრავ ნივთზე

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის ცვლილება უძრავ ნივთზე

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის წარმოშობა უძრავ ნივთზე

 

უზუფრუქტი

🔶უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უზუფრუქტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 უზუფრუქტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

სერვიტუტი

 🔶 სერვიტუტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 სერვიტუტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 🔶 სერვიტუტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

უძრავი ქონების ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრაცია

 🔶საკუთრების უფლების გაუქმება ხაზობრივ ნაგებობაზე

 🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ხაზობრივ ნაგებობაზე

 🔶 ხაზობრივი ნაგებობების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

 🔶 ხაზობრივი ნაგებობის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების  რეგისტრაცია

 🔶 ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

 

 

საინფორმაციო სერვისები და კანცელარია: napr:gov.ge

🔶 ინფორმაცია პირის უძრავი ქონების შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარსადგენად

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემები – ნახაზის მიხედვით

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე მისამართის ცვლილების თაობაზე

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ - სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად

🔶 ინფორმაცია წილზე

🔶 მიწის კატეგორიის შესახებ:

🔶 ორთოფოტო (ელექტრონული):

🔶 ორთოფოტო (ქაღალდის)

🔶 რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია:

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ელექტრონული ვერსია)

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ქაღალდის ვერსია)

🔶 ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრიდან პირის სარეგისტრაციო მონაცემების შესახებ

🔶 ინფორმაცია ინდ.მეწარმის შესახებ

🔶 ინფორმაცია, სამეწარმეო რეესტრიდან პარტნიორ(ებ)ის ცვლილების შესახებ (ქრონოლოგია)

🔶 ინფორმაცია საწესდებო კაპიტალის შესახებ

🔶 ინფორმაცია  გირავნობა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა, ლიზინგი, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა

🔶 საჯარო რეესტრისა და ტექბიუროს მონაცემების მიხედვით რეგისტრირებულია ან/და აღრიცხულია თუ არა უძრავი ნივთი შემდეგი მისმართით 

🔶 შემოსული კორესპონდენცია - მოქალაქის განცხადება/საჩივარი

🔶 შემოსული კორესპონდენცია - განცხადება სხვადასხვა

🔶 ფორმა - მოვიდა პასუხი - უფასო

🔶 ფორმა - სხვადასხვა

 

➡ ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან: napr.gov.ge

🔶 ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივში განცხადების ძებნა

🔶 ტექნიკური აღრიცხვი არქივიდან უძრავი ნივთის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება 

🔶 ტექნიკური აღრიცხვი არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება 

🔶 დედანში გაცნობა 

🔶 უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება 

🔶 ტექნიკური ხარვეზის შესწორება ტექნიკური აღრიცხვი არქივიდან მოზადბულ ცნობა დახასიათებაში/საინვენტარიზაციო გეგმაში

🔶 ტექნიკური აღრიცხვი არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება 

🔶 უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება 

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარების შესახებ

 

➡ ტექნიკური ხარვეზის შესწორება:

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან მომზადებულ ცნობა დახასიათებაში/საინვენტარიზაციო გეგმაში

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება

🔶  უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

🔶  ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარების შესახებ

 

➡ გირავნობა / ლიზინგის რეესტრი: napr.gov.ge

🔶 გირავნობა/ლიზინგის რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 გირავნობა/ლიზინგის ამონაწერის მომზადება

 

 სამისამართო რეესტრი. ხარვეზის გასწორება: napr.gov.ge

🔶 ნუმერაციის წარმოშობა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში

🔶 ნუმერაციის ცვლილება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში

🔶 შენობა/ნაგებობის ნუმერაციის წარმოშობა

🔶 შენობა/ნაგებობის ნუმერაციის ცვლილება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

 

➡ ყადაღის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი:

🔶 ცნობა საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ

🔶  ინფორმაცია საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ

🔶 ყადაღის,საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრში განცხადების ძებნა.

 

➡ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი: napr.gov.ge

🔶 რეგისტრაცია სავალდებულო საქმიანობების სახეები და კოდები

🔶 ეროვნული კალსიფიკატორი

🔶 ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 ეკონომიკური საქმინობის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემების რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 ამონაწერის მომზადება ეკონომიკურ საქმიანობათა  რეესტრიდან

🔶 ინფორმაციის მოთხოვნა ეკონომიკურ საქმიანობათა  რეესტრიდან

 

საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვისა და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი: napr.gov.ge

🔶 ყადაღის,საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი

🔶 ყადაღის,საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 ცნობა საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის  შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ

🔶 ინფორმაცია საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ

🔶 ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

🔶 აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 აკრძალვის ცვლილების რეგისტრაცია 

🔶 აკრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია 

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება

 

➡ ელექტრონული კანცელარია:

🔶  ინფორმაცია პირის უძრავი ქონების შესახებ

🔶  ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარსადგენად

საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემები – ნახაზის მიხედვით

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე ნომრის მინიჭებისათვის

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ - სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად

🔶 ინფორმაცია წილზე

🔶 მიწის კატეგორიის შესახებ

🔶 ორთოფოტო (ელექტრონული)

🔶 ორთოფოტო (ქაღალდის)

🔶 რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ელექტრონული ვერსია)

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ქაღალდის ვერსია)

🔶 საჯარო რეესტრის არქივში დაცული საარქივო დოკუმენტების ასლების მომზადება

 🔶 ინფორმაცია გირავნობის, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის , ლიზინგის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის შესახებ: nom.reestri.gov.ge 

ასევე შესაძლებელია მოთხოვნილ მომსახურებაზე მომზადებული პასუხის ნახვა my.gov.ge ზე.

► აღსრულების ეროვნული ბიურო

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია - (032) 2 749 649

🔶 ვებგვერდი: nbe.gov.ge 

🔶 ელექტრონული ფოსტა:  info@nbe.gov.ge 

სატელეფონო კონსულტაციით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობის, გადახდის იდენტიფიკატორისა და ზოგადი პროცედურების შესახებ;

🔶  my.gov.ge  ვებ-გვერდის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ:

  • სააღსრულებო ფურცელი (სააღსრულებო მოქმედებები დაიწყება დოკუმენტის დედნის მოწოდების შემდეგ);
  • ნებისმიერი ტიპის განცხადება და მიიღოთ პასუხი;
  • ფაქტების კონსტატაციის მოთხოვნა;
  • მოვალეთა რეესტრის ამონაწერის მოთხოვნა და მიიღოთ დოკუმენტი;

 

 🔶 ამავდროულად, my.gov.ge-ს საშუალებით:

  • მიიღოთ პასუხი მიმდინარე საქმის შესახებ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე ელექტრონული კანცელარიის საშუალებით;
  • წარმოადგინოთ გამარტივებული საქმისწარმოების მიმდინარე საქმეებზე დამატებითი დოკუმენტაცია;

🔶 ვებ-პორტალი: მოვალეთა რეესტრი debt.reestri.gov.ge

  • ვებგვერდის მეშვეობით შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ინფორმაცია მოვალეთა რეესტრში თქვენი რეგისტრაციის ან/და რეგისტრაციის შეწყვეტის შესახებ;

 🔶 ვებ-პორტალი: ელექტრონული სააღსრულებო წარმოება nbof.reestri.gov.ge

 

ვებგვერდის მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი სააღსრულებო საქმისწარმოების მიმდინარეობისა და განხორციელებული მოქმედებების შესახებ;

🔶 ელექტრონული ფოსტა - info@nbe.gov.ge

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მოითხოვოთ და მიიღოთ საჯარო ინფორმაცია

🔶 ფეისბუქ მესენჯერი - აღსრულების ეროვნული ბიურო facebook.com/nbe.gov.ge

მიიღეთ ინფორმაცია ზოგადი სააღსრულებო პროცედურების შესახებ.

➡ ყველა ვებ-პორტალი შეგიძლიათ იხილოთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე: nbe.gov.ge

მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გადავიდნენ და ისარგებლოს სსგს-ს, საჯაროს და აღსრულების ონლაინ სერვისებით: psh.gov.ge

 

საქართველოს ეროვნული არქივი: archive.gov.ge

საგანგებო ვითარებისა და კარანტინის პერიოდში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 7 აპრილიდან საქართველოს ეროვნული არქივი იწყებს ყველაზე მოთხოვნადი 8 სერვისის დისტანციურად გაცემას. საჭირო საარქივო მომსახურების მისაღებად დაინტერესებულ პირს შეუძლია, განაცხადი გააგზავნოს ეროვნული არქივის ელექტრონულ ფოსტაზე (services@archives.gov.ge) ან განაცხადი გააკეთოს ეროვნული არქივის ცხელი ხაზის დახმარებით (214 05 05). ეს სერვისებია: 

🔶 დაბადების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 ქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 განქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 გარდაცვალების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 კომლის შემადგენლობის შესახებ საარქივო ცნობა;

🔶 ქონებრივი უფლების დამადასტურებელი საარქივო ცნობა;

🔶 კოოპერატივში გაწევრიანების შესახებ საარქივო ცნობა;

🔶 დოკუმენტის არქონის შესახებ საარქივო ცნობა.

🔶 განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველ სამუშაო დღეს, 09:00-დან 18:00 საათამდე. დაინტერესებული პირი მომზადებულ საარქივო ცნობას მიიღებს პირად ელექტრონულ ფოსტაზე, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში, მას პასუხი გაეგზავნება „საქართველოს ფოსტის“ მეშვეობით. საარქივო ცნობის დისტანციურად მისაღებად დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია ეროვნული არქივის ელექტრონულ ფოსტაზე (services@archives.gov.ge) ან/და სოციალური ქსელების საშუალებით (Viber, Whats-App).იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეს არ აქვს ინტერნეტკავშირზე წვდომა, მას შეუძლია, დამატებითი დოკუმენტები მოათავსოს უშუალოდ ეროვნული არქივის (ცენტრალური, რეგიონული და ადგილობრივი არქივების) ოფისებში განთავსებულ სპეციალურ საფოსტო ყუთებში. დამატებითი დოკუმენტებია:🔶 მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;🔶 მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათით სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;🔶მინდობილობა;🔶 უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში − პასპორტის ასლი.🔶 მომსახურების საფასურის შეღავათით შემდეგი მოქალაქეები სარგებლობენ:
 თუ საარქივო ცნობა უშუალოდ მათ ეხება, მომსახურების საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულნი არიან:🔶 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;🔶 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;🔶 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;🔶საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;🔶 იძულებით გადაადგილებული პირები;🔶 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრი, რომლის სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვრულ ქულაზე.
თუ საარქივო ცნობა უშუალოდ მათ ეხება, საფასურის 50%-ის გადახდის შეღავათით სარგებლობენ: 🔶 მოსწავლეები;🔶 სტუდენტები;🔶 პენსიონერები. უკვე 10 აპრილიდან მოქალაქეები დისტანციური რეჟიმში ეროვნული არქივის სხვა სერვისების მიღებასაც შეძლებენ.