დისტანციური სერვისები

მოქალაქეებს შეუძლიათ, განცხადებები და ოფიციალური კორესპონდენცია გამოაგზავნონ საქართველოს მთავრობის ვებგვერდზე (www.gov.ge) განთავსებული შესაბამისი ველის საშუალებით ან საქართველოს ფოსტით (მის: ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. №7). ასევე, განცხადებებისა და ოფიციალურ კორესპონდენციას მიიღება შესაძლებელი გახდა ადმინისტრაციის შენობის მისაღებში განთავსებული სპეციალური ყუთის მეშვეობით.

 დამატებითი ინფორმაციისთვის : 032 990 900

 

 

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური სერვისები: 

 

https://sda.gov.ge/?page_id=4118 

ელ. ფოსტა online@sda.gov.ge

Spype-ში: sda.gov.ge

ცხელი ხაზი: 2 40 10 10

➡ საქართველოში მყოფი პირებისთვის:

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა მხოლოდ პირადობის ელექტრონული მოწმობის გამოყენებით;

🔶 მინდობილობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭება;

🔶 თანხმობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვა;

🔶 საინფორმაციო ბარათი;

🔶 მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობის შესახებ ცნობა (სულადობის ცნობა);

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა;

🔶 საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა;

🔶 საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება;

🔶 დროებითი უფლების საფუძველზე აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 ემიგრაციის ნებართვა;

🔶 ადგილზე მომსახურება;

🔶 შრომითი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 სასწავლო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის ნებართვა;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა;

🔶 სპეციალური ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მუდმივი ცხოვრების ნებართვა;

🔶 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვლის შეწყვეტის შესახებ;

🔶 ქორწინების სარიტუალო მომსახურების დაჯავშნა;

🔶 პირადობის ნეიტრალური მოწმობა;

🔶 ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

🔶 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის − რეგისტრაცია და პირადი ნომრის მინიჭება;

🔶 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მინიჭება; თანამემამულის მოწმობა.

➡ ელექტრონული რეესტრები:

🔶 განცხადებების ელექტრონული რეესტრი;

🔶 დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შემოწმება;

🔶 დოკუმენტის სტატუსის შემოწმება;

🔶 აპოსტილის/ლეგალიზაციის ელექტრონული რეესტრი;

🔶 მოწმობის ვალიდურობის გადამოწმება;

🔶 რეგისტრაციიდან მოხსნილ პირთა რეესტრი;

🔶 საინტერესო სტატისტიკა;

🔶 გადაამოწმეთ ფლობთ თუ არა აქტიურ დოკუმენტს.

 

➡ სერვისები საზღვარგარეთ მყოფი პირებისთვის:

🔶 საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა;

🔶 მინდობილობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭება;

🔶 თანხმობა - პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვა;

🔶 დაბადების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 ქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 განქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 შვილად აყვანის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 მამობის დადგენის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 სახელის ან/და გვარის შეცვლის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 გარდაცვალების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ;

სახელის ან/და გვარის შეცვლა;

🔶 სახელის ცვლილების კანონიერად აღიარება;

🔶 დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება/ლეგალიზება, აპოსტილით დამოწმებული/ლეგალიზებული დოკუმენტის თარგმნა;

🔶 შრომითი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სასწავლო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სპეციალური ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 მუდმივი ცხოვრების ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვლის შეწყვეტის შესახებ;

საინფორმაციო ბარათი;

🔶 მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობის შესახებ ცნობა (სულადობის ცნობა);

🔶 ემიგრაციის ნებართვა;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა;

🔶 საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება;

🔶 დროებითი უფლების საფუძველზე აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება;

🔶 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მინიჭება;

🔶 თანამემამულის მოწმობა;

🔶 პირადობის ნეიტრალური მოწმობა;

🔶 ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

🔶 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის − რეგისტრაცია და პირადი ნომრის მინიჭება;

🔶 საკონსულო აღრიცხვა.

 

► საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დისტანციური მომსახურებით:

https://napr.gov.ge/p/1911

➡ უძრავი ქონების რეესტრი:

🔶  უძრავი ქონების ამონაწერის განახლება

🔶  უძრავი ქონების ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

➡ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი:

ნებისმიერი დაინტრესებული პირისათვის:

🔶  ამონაწერის მომზადება

🔶 ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

My.gov.ge-ს ავტორიზებული პირისათვის, რაც გულისხმობს უფლებამოსილი პირის მიერ ელ. ხელმოწერის განხორციელებას:

🔶 ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 წილზე გირავნობის უფლების რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶  წილზე გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶  საიდენტიფიკაცი რეკვიზიტების ცვლილება

🔶  სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის ელ. ფოსტის მისამართის/ტელეფონის ნომრის/იურიდიული მისამართისაგან განსხვავებული მისამართის რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის რეორგანიზაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების დაწყება

🔶 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების შეწყვეტა

🔶 რეორგანიზაციიის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 რეორგანიზაციიის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 პარტნიორთა კრების მოწვევა /ჩატარება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

🔶 ამონაწერის მომზადება

🔶 ინფორმაციის გამოთხოვა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

🔶 დოკუმენტის ასლების ელექტრონული გაცემა

🔶 საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოება

🔶 იპოთეკის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე:

     იპოთეკის წარმოშობის რეგისტრაცია;
     იპოთეკის ცვლილების რეგისტრაცია;
     იპოთეკის შეწყვეტის რეგისტრაცია.

 

➡ ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან:

🔶  ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან უძრავი ნივთის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება

🔶 დედანში გაცნობა

🔶 უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

 

➡ ტექნიკური ხარვეზის შესწორება:

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან მომზადებულ ცნობა დახასიათებაში/საინვენტარიზაციო გეგმაში

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება

🔶  უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

🔶  ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარების შესახებ

 

➡ ყადაღის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი:

🔶 ცნობა საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ

🔶  ინფორმაცია საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ

➡ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი:

My.gov.ge-ს ავტორიზებული პირისათვის, რაც გულისხმობს უფლებამოსილი პირის მიერ განცხადების ელ. ხელმოწერას:

🔶  ეკონომიკური საქმინობის რეგისტრაცია

🔶 ეკონომიკური საქმინობის რეგისტრირებული მონაცემების რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება

🔶 ამონაწერის მომზადება ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრიდან

🔶 ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრიდან

🔶 ტექნიკური ხარვეზის გასწორება ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრში

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრში

🔶 ეკონომიკურ საქმინობის რეგისტრირებული მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

➡ ელექტრონული კანცელარია:

🔶  ინფორმაცია პირის უძრავი ქონების შესახებ

🔶  ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარსადგენად

საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემები – ნახაზის მიხედვით

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე ნომრის მინიჭებისათვის

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ - სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად

🔶 ინფორმაცია წილზე

🔶 მიწის კატეგორიის შესახებ

🔶 ორთოფოტო (ელექტრონული)

🔶 ორთოფოტო (ქაღალდის)

🔶 რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ელექტრონული ვერსია)

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ქაღალდის ვერსია)

🔶 საჯარო რეესტრის არქივში დაცული საარქივო დოკუმენტების ასლების მომზადება

ასევე შესაძლებელია მოთხოვნილ მომსახურებაზე მომზადებული პასუხის ნახვა my.gov.ge ზე.

► აღსრულების ეროვნული ბიურო

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია - (032) 2 749 649

სატელეფონო კონსულტაციით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობის, გადახდის იდენტიფიკატორისა და ზოგადი პროცედურების შესახებ;

🔶  my.gov.ge  ვებ-გვერდის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ:

 • სააღსრულებო ფურცელი (სააღსრულებო მოქმედებები დაიწყება დოკუმენტის დედნის მოწოდების შემდეგ);
 • ნებისმიერი ტიპის განცხადება და მიიღოთ პასუხი;
 • ფაქტების კონსტატაციის მოთხოვნა;
 • მოვალეთა რეესტრის ამონაწერის მოთხოვნა და მიიღოთ დოკუმენტი;

 

 🔶 ამავდროულად, my.gov.ge-ს საშუალებით:

 • მიიღოთ პასუხი მიმდინარე საქმის შესახებ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე ელექტრონული კანცელარიის საშუალებით;
 • წარმოადგინოთ გამარტივებული საქმისწარმოების მიმდინარე საქმეებზე დამატებითი დოკუმენტაცია;

🔶 ვებ-პორტალი: მოვალეთა რეესტრი debt.reestri.gov.ge

 • ვებგვერდის მეშვეობით შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ინფორმაცია მოვალეთა რეესტრში თქვენი რეგისტრაციის ან/და რეგისტრაციის შეწყვეტის შესახებ;

 🔶 ვებ-პორტალი: ელექტრონული სააღსრულებო წარმოება nbof.reestri.gov.ge

 

ვებგვერდის მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი სააღსრულებო საქმისწარმოების მიმდინარეობისა და განხორციელებული მოქმედებების შესახებ;

🔶 ელექტრონული ფოსტა - info@nbe.gov.ge

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მოითხოვოთ და მიიღოთ საჯარო ინფორმაცია

🔶 ფეისბუქ მესენჯერი - აღსრულების ეროვნული ბიურო facebook.com/nbe.gov.ge

მიიღეთ ინფორმაცია ზოგადი სააღსრულებო პროცედურების შესახებ.

➡ ყველა ვებ-პორტალი შეგიძლიათ იხილოთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე: nbe.gov.ge

 

🔶  ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მიმდინარე საკითხების, პროგრამების და სერვისების შესახებ. სამინისტროში არსებულ, როგორც ჯანდაცვის,ისე სოციალურ თუ დევნილთა საკითხებზე.

1505 - სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერი,

სამინისტროს facebook გვერდი - https://www.facebook.com/mohgovge/ - 

ვებგვერდი : https://www.moh.gov.ge/ 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქალაქეთა მისაღების განტვირთვის მიზნით, 17 მარტიდან მოქალაქეთა მიღება/კონსულტაცია, ასევე საბუთების მიღება/გაცემა იწარმოებს კვირაში ორჯერ - ორშაბათს და ხუთშაბათს.

მოქალაქეებს შეუძლიათ, განცხადებები და ოფიციალური კორესპონდენცია გამოაგზავნონ სამინისტროს ელექტრონულ ფოსტაზე - info@moh.gov.ge;

 

ასევე, „რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში მოქმედ კომისიაზე განსახილველი დოკუმენტაციის გადმოგზავნა, სერვისის მიმწოდებლების მიერ, განხორციელდება ელექტრონულად, კომისიის ელ. მისამართზე - referral@moh.gov.ge. აღნიშნულის თაობაზე სერვისის მიმწოდებლების ინფორმირება უკვე განხორციელდა.

► დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი 

🔶 116001  ცხელი ხაზი - დაავადებთა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზის საშუალებით შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება გადამდები და არაგადამდები დაავადებების, იმუნიზაციის,სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;

ელ-ფოსტა - pr.ncdc@ncdc.ge   შესაძლებელია საჯარო ინფორმაციის, გადამდები და  არაგადამდები დაავადებების, იმუნიზაციის შესახებ ინფორმაციისთვის მომართვა;

ვებგვერდი: https://www.ncdc.ge/ 

ინფორმაციის მიღება მოქალაქეს შეუძლია facebook გვერდის საშუალებითაც: https://www.facebook.com/ncdcgeorgia/ 

► სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო  

ვებ გვერდი - http://atipfund.gov.ge/ , ცხელი ხაზი 116006 - დარეკვა 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელია, ზარი უფასო და კონფიდენციალურია. 

► სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო

https://www.facebook.com/regulationagency/ 

🔶  http://apps.ssa.gov.ge/recepti/Camlebi - პორტალის საშუალებით შესაძლებელია ქვეყანაში რეგისტრირებული მედიკამენტის მოძიება;

🔶 regagency@moh.gov.ge  – სააგენტოს ძირითადი ელექტრონული ფოსტა, სადაც ხდება მოქალაქეთა განცახდებების  წერილების მიღება სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;

🔶  rama.moh.gov.ge  – ვებგვერდი, სადაც განთავსებულია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველა სახის ინფორმაცია, სიახლეები;

🔶  pharmacy.moh.gov.ge - პორტალი, სადაც  განთავსებულია ინფორმაცია ფარმაცევტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით: ავტორიზებული აფთიაქები, წარმოებები, იმპორტ-ექსპორტის ანალიზი, ფარმაცევტული პროდუქტების უწყებრივი რეესტრი, ინსპექტირება და კლინიკური კვლევების სანებართვო რეესტრი.

► დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო  

🔶 მოქალაქეებს შეუძლიათ განცხადებები სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე Infoidp@moh.gov.ge გამოგზავნონ.

🔶  სააგენტოს მოქალაქეთა მისაღებ ცენტრში განცხადებებისა და ოფიციალური კორესპონდენციისთვის სპეციალური ყუთი განთავსდა, რომელიც ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს უსაფრთხოების წესების დაცვით გაიხსნება და მასში მოთავსებული დოკუმენტაცია შესაბამის დეპარტამენტებში გადანაწილდება.

🔶 დევნილთა საკითხებზე ინფორმაციის მიღება 
https://www.facebook.com/IDPsAgency/  -  ოფიციალური
Facebook გვერდი;

 

http://scoring.mra.gov.ge/ - პორტალი, სადაც შესაძლებელია დევნილმა მოქალაქეებმა ელექტრონულად, სახლიდან გაუსვლელად გადაამოწმონ მათთვის მინიჭებული ქულა.

► სოციალური მომსახურების სააგენტო - 

🔶  https://www.facebook.com/ssageorgia/  -  როგორც  facebook გვერდის, ისე ელ-ფოსტის - info@ssa.gov.ge საშუალებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სოციალური პროგრამების, ფულადი სოციალური დახარების,სახელმწიფო გასაცემლის, სახელმწიფო კომპენსაციის,სახელმწიფო პენსიის, დეკრეტული შვებულების შესახებ, ელ ფოსტით, შესაძლებელია ასევე განცხადებების მიღება.

► დასაქმების სააგენტო

🔶 www.worknet.gov.ge -  სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების აღრიცხვისა და მონაცემთა ბაზების განვითარება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით მოქალაქეებს ეცნობებათ  ვაკანსიებისა და მოთხოვნების შესახებ.

🔶  მსოფლიოში კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გამოცხადებასთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში ცხელი ხაზის ნომრები გაიხსნა: https://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-diplomatiuri-misiebis-ckheli-khazis-no.aspx?CatID=5

 

🔶 საელჩოებისსოციალური მედიის არხების მისამართები მოცემულია აღნიშნულ ბმულზე: https://mfa.gov.ge/MainNav/MediaCenter/Social-Media.aspx

► საკონსულოს დისტანციური სერვისები:

საკონსულო მომსახურებები, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია დისტანციურად, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის მიერ შექმნილი ვებგვერდის - geoconsul.gov.ge - მეშვეობით, სადაც თქვენ შეგიძლიათ:

🔶  გაეცნოთ ინფორმაციას როგორც საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურების, ისე საკონსულო დეპარტამენტის მომსახურებების, ტარიფებისა და შეღავათების შესახებ;

🔶 დაარეგისტრიროთ ელექტრონული განაცხადი და მიიღოთ რიგი საკონსულო მომსახურებები სახლიდან გაუსვლელად;

🔶 მიიღოთ ინფორმაცია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სავიზო პროცედურების შესახებ;

🔶 ისარგებლოთ განცხადებების ელექტრონული რეესტრით, იხილოთ რეგისტრირებული განცხადება და მისი განხილვის ეტაპი;

🔶 დადგეთ საკონსულო აღრიცხვაზე, თქვენი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ეფექტურად დაცვის მიზნით;

🔶  საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე გაეცნოთ სასარგებლო ინფორმაციას ცალკეული ქვეყნის შესახებ;

🔶  მოიძიოთ საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურების საკონტაქტო ინფორმაცია და ა.შ.

➡ გადაუდებელ და საგანგებო შემთხვევებში, საქართველოს მოქალაქე ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უნდა დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს.

სამინისტროს ცხელი ხაზი: (995 32) 2 200 220

მოგვწერეთ კითხვები -   https://www.facebook.com/MESGeorgia/    ან   pr@mes.gov.ge

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ცხელი ხაზი: (+ 995 32) 220 02 20 ext. 1150

განათლების სამინისტრო მოამზადა რეკომენდაციები და პროგრამები სკოლებისთვის, თუ როგორ იმუშაონ მასწავლებლებმა მოსწავლეებთან ონლაინ გაკვეთილების გზით.

ზოგადი განათლების რეფორმის "ახალი სკოლის მოდელის" ფარგლებში 2018 წელს შეიქმნა ერთიანი საგანმანათლებლო ელექტრონული პორტალი EL.GE, რომელიც საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ორგანიზაციებს განათავსონ თავიანთი ელექტრონული რესურსები, რაც ხელს შეუწყობს  ფორმალური და არაფორმალური სწავლების პროცესის გამარტივებას და საკითხების ფუნდამენტურ შესწავლას.

► შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სევისები

🔶 ღია კარის დღეები  ონლაინ რეჟიმში: 

https://naec.ge/#/ge/post/2106

🔶 online რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, მასწავლებლის კომპეტენციის დასადასტურებლად, საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის, საგრანტო გამოცდისთვის. ამავე ბმულზე ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის შედეგების ნახვის შესაძლებლობა https://online.naec.ge/defonline/

🔶 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა: https://online.naec.ge/publicinfo/

► განათლების საერთაშორისო ცენტრი

სერვისები სასტიპენდიო კონკურსებით დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის:

🔶 ინფორმაცია მიმდინარე პროგრამების შესახებ:  http://iec.gov.ge

🔶 ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმა:  https://app.iec.gov.ge/

🔶 ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი: http://iec.gov.ge/support

🔶 ონლაინ-კონსულტაცია: ფეისბუქ-გვერდზე https://www.facebook.com/iec.gov.ge/ ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info-iec@iec.gov.ge

🔶  სატელეფონო კონსულტაცია: 2 97 01 97

► სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

 

🔶 სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის მსმენელებს შეუძლიათ ისარგებლონ დისტანაციურად სკოლის სახელმძღვანელოებითა და სასწავლო მასალებით :

 • http://www.zspa.ge/geo/allbooks/1/
 • http://www.zspa.ge/geo/allbooks/2/
 • http://www.zspa.ge/geo/page/197 
 • ცხელი ხაზი: 514 572 257

► მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

🔶 დისტანციური სწავლების პროგრამა - განხორციელება ხდება Microsoft Teams-ისა და Skype for Business-ის საშუალებით.

🔶 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ონლაინკურსები http://edx.emis.ge/

 

► საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

დისტანციური ონლაინმომსახურება:

🔶 ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის 24 საათიანი ცხელი ხაზი 08 00 00 00 88

🔶 მანდატურის სამსახურის  მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი  (+995 32) 2 200 220 (33 35)

🔶 განცხადებების/წერილების მიღება და გაგზავნა ელექტრონული ფოსტით:  registration@mandaturi.gov.ge

🔶 მანდატურის სამსახურის ოფიციალური ფეისბუქ-გვერდის მესენჯერი https://www.facebook.com/mandaturi/

🔶 Skype-კონსულტაცია - საჭიროების შემთხვევაში, 6-დან 13 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებს  და 13 წლის  ზემოთ ასაკის ბენეფიციარებს ფსიქოლოგების მიერ უტარდებათ ონლაინ-კონსულტაცია, Skype-ის მეშვეობით. Skype: pscenter

►განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სევისები:

www.my.gov.ge - ელექტრონული მომსახურების ფორმა ეხება შემდეგ სერვისებს:

🔶 საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურება;

🔶 დევნილის მიერ მიღებული განათლების აღიარება;

🔶 ლიკვიდირებულ დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარება;

🔶 ლიცენზირებულ რეჟიმში მიღებული განათლების აღიარება;

🔶 უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება.

➡ პორტალი საშუალებას იძლევა სახლიდან გაუსვლელად, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც ფლობენ ახალ პირადობის მოწმობას და მის წამკითხველ მოწყობილობას, ასევე ელექტრონულ ხელმოწერას, ცენტრის სერვისებით სარგებლობის თაობაზე განაცხადი გააკეთონ ელექტრონულად და პასუხიც მიიღონ ელექტრონული ფორმით.

 ➡ პორტალზე ავტორიზაციისათვის ინსტრუქცია იხილეთ მითითებულ ლინკზე: https://id.ge/download/

 ➡ ახალი პირადობის მოწმობის, მისი წამკითხველი მოწყობილობისა და ელექტრონული ხელმოწერის თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დარეკოთ იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე - 2 40 54 05.

 ➡ პორტალ www.my.gov.ge -ის თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დარეკოთ ცხელ ხაზზე: 2 25 15 28 ( შიდა ნომერი 8888)

►განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 

 🔶  მოქალაქეების განცხადებების მიღება განხორციელდება ელექტრონულ მისამართზე: info@emis.ge

🔶 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებ გვერდზე - https://emis.ge/newss/1988/ მითითებულია განცხადების ფორმები და განთავსებულია დეტალური ინფორმაცია.

🔶 დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ოფიციალური ცხელი ხაზის ნომერზე: 2200 220 (შიდა ნომერი - 6). 

🔶 შესაძლებელია ასევე, განცხადებებით მოგვმართოთ https://www.my.gov.ge/ka-ს მეშვეობით! დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ my.gov.ge-ს.

► შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დისტანციური სერვისები: 

🔶 რუსთაველის სამეცნიერო  ფონდის საგრანტო  კონკურსებზე რეგისტრაცია 

🔶 მეცნიერის პირადი პროფილის რეგისტრაცია 

https://gmus.rustaveli.org.ge/

🔶 დაფინანსებული გრანტების ანგარიშების შემოსატანად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას  eflow, ასევე e-document სისტემა ორგანიზაციებისათვის და თუ რომელიმე ორგანიზაცია არ არის ჩართული ამ სისტემებში,  ანგარიშები შეუძლიათ გადმოაგზავნონ შემდეგ ელ.ფოსტაზე 

monitoring@rustaveli.org.ge

🔶 კონსულტაცია გამოცხადებული კონკურსებზე:  მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი  „ლეონარდო და ვინჩი“

https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2020-tslis-mostsavle-gamomgonebelta-da-mkvlevarta-konkurss-leonardo-da-vinchi

🔶 საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის - ზვიად გამსახურდიას სახელობის პრემიის კონკურსი

https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-saqartvelos-respublikis-pirveli-prezidentis-zviad-gamsakhurdias-sakhelobis-premiis-konkurss

🔶 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსი

https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2019-tslis-gamokenebiti-kvlevebis-sagranto-programis-konkurss

🔶 რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი კონკურსი

https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2019-tslis-gamokenebiti-kvlevebis-sagranto-programis-konkurss

►„კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსებთან დაკავშირებით  დაგეგმილი კონსულტაციები ელექტრონულად 

დაინტერესებული პირები სასურველი ინფორმაციის მიღებას მითითებული ელ.ფოსტის საშუალებით შეძლებენ:

🔶 თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია თბილისსა და რეგიონებში - tlordkipanidze@mes.gov.ge

🔶 სახვითი ხელოვნების სფეროში წიგნი-ალბომების გამოცემის ხელშეწყობა - tlordkipanidze@mes.gov.ge

🔶 ეთნიკურ უმცირესობათა თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა - mtkhelidze@mes.gov.ge

🔶 მაღალმთიანი რეგიონებისთვის კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობა - tkhvedelidze@mes.gov.ge ლინკი: https://bit.ly/38MnNuD

🔶 სსიპ საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი

🔶  დაინტერესებულ პირებთან კომუნიკაცია მიმდინარეობს ონლაინ ან სატელეფონო რეჟიმში / +995 32 2 999 200 / + 995 32 2 999 102  

ბმული: https://bit.ly/33mk5XK

 

🔶 მოქალაქეებს შეუძლიათ, განცხადებები და ოფიციალური კორესპონდენცია გამოაგზავნონ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებგვერდზე (mrdi.gov.ge/ka) განთავსებული შესაბამისი ველის საშუალებით ან საქართველოს ფოსტით (მის: ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. №12). დამატებითი ინფორმაციისთვის მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეკონ სამინისტროს ცხელ ხაზზე: 032 277 90 90  

► გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აბონენტებს დისტანციურ მომსახურებას სთავაზობს

🔶 მომხმარებლებს ნებისმიერი განცხადება-განაცხადების, მოთხოვნის, საჩივრის, ინფორმაციის გაგზავნა და მიღება შეუძლიათ სერვის-ცენტრებში მისვლის გარეშე, 24 საათიანი ცხელი ხაზის ( 032 2 930000), ელქტრონული ფოსტის info@water.gov.ge, სოციალური გვერდის https://www.facebook.com/WaterSupplyCompany/ საშუალებით. მომხმარებლებს ასევე, შეუძლიათ ვაიბერისა და ვოთსაფის სარგებლობაც შემდეგ ნომერზე 595 91 85 11.

🔶  მომხმარებლები, რომელებიც არ არიან კომპანიის ბილინგის ბაზაში რეგისტრირებულები, უნდა დაუკავშირდნენ კომპანიას მითითებულ ელექტროულ მისამართებზე ან ცხელ ხაზზე, რათა მოხდეს მათი კომპანიის აბონენტთა ბაზაში ასახვა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.

🔶 კომპანიის აბონენტებმა, შემდეგი ინფორმაციის მისაღებად უნდა გააგზავნონ SMS შეტყობინება 90046 ნომერზე , შესაბამისი სიმბოლოების გამოყენებით:

333 სმს სიმბოლოს ტექსტის გაგზავნით, აბონენტები ერთჯერადად მიიღებენ ელექტრონულ ქვითარს დარიცხული გადასახადისა და დავალიანების შესახებ.

111 სიმბოლოს ტექსტის გაგზავნით, აბონენტი ხელახლა მიღებს ინფორმაციას ბოლო შეტყობინების შესახებ.

თუ, მომხმარებელს სურს საკონტაქტო ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის შეცვლა, სმს ტექსტად 222 ერთად უნდა მიუთითოს ახალი ნომერი ან ელექტრონული მისამართი (მაგ: 222xxxxxxxxx ან 222xxx@xxxx.ge ).

აღნიშნული სმს სერვისებით სარგებლობა აბონენტებისთვის უფასოა.

 

შემოსავლების სამსახური  

🔶 საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებების შესრულებისა და სერვისებით სარგებლობისთვის, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები:

ელექტრონული სერვისების გვერდის მისამართი: www.eservices.rs.ge

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@rs.ge

შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის მისამართი - www.rs.ge

სატელეფონო ცენტრის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 299 299

  შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების გვერდიდან (https://eservices.rs.ge/Login.aspx) საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენასთან, ანგარიშ-ფაქტურებისა და ზედნადებების გამოწერასთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი ელექტრონული მომსახურებებით:

🔶 ელექტრონული გადახდები, მათ შორის დეკლარაციებით დარიცხული თანხების გადახდა

🔶 „ზოგადი ინფორმაციის“ ჩანართიდან შესაძლებლობა გაქვთ მოიძიოთ ინფორმაცია:

           ·         ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პირადი შემოსავლების შესახებ;

           ·         თქვენ მიერ წარდგენილი სალარო აპარატის ბრუნვების შესახებ;

           ·         სტაციონალური ობიექტების შესახებ;

           ·         განხორციელებული საბაჟო ოპერაციების შესახებ და ა.შ.

🔶 შეგიძლიათ ელექტრონულად აწარმოოთ კომუნიკაცია წიაღის ეროვნულ სააგენტოსთან, ასევე სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ვეტერინარულ/ფიტოსანიტარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელზე ნებართვების მიღების მიზნით;

🔶 დაარეგისტრიროთ საჩივარი;

🔶 „განცხადებების“ მოდულიდან შეგიძლიათ წარადგინოთ 300-ზე მეტი ელექტრონული განცხადება როგორც საგადასახადო, ასევე, საბაჟო მიმართულებით, მათ შორის:

           ·         ინფორმაცია საანგარიშო წლის მიხედვით ფიზიკური პირების მიერ მიღებული შემოსავლების შესახებ;

           ·         მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;

           ·         მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;

           ·         საქმიანობის შეჩერების შესახებ;

           ·         განხორციელებულ სასაქონლო ოპერაციებზე ცნობის გაცემის შესახებ;

           ·         დავალიანების დაფარვის შემთხვევაში საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების შესახებ;

          ·         საბანკო ანგარიშებზე წარდგენილი საინკასო დავალებების მოხსნის შესახებ;

          ·         ვადაგასული ან/და შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურების შესახებ;

          ·         დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ;

          ·         (დაქირავებულის მომართვის შემთხვევაში) ცნობა გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ;

          ·         შეტყობინება წინა სამუშაო ადგილიდან შეღავათის გამოყენების შესახებ (დამქირავებლის მომართვის შემთხვევაში);

          ·         საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;

          ·         საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;

          ·         ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების შესახებ;

          ·         ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს თანხის დაბრუნება;

          ·         მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის.

🔶 განცხადებების სრული ჩამონათვალი და მოკლე აღწერა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.rs.ge/4507

🔶 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ ისეთი განცხადების წარდგენა, რომლის ელექტრონული ფორმაც არ არის მოცემული „განცხადებების“ მოდულში, წერილის წარსადგენად შემოსავლების სამსახურის კანცელარიებში  ვიზიტის ნაცვლად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ „კომუნიკატორის“ მოდულით. ამასთან, „კომუნიკატორის“ სერვისი საშუალებას გაძლევთ ელექტრონული წერილი სხვა სახელმწიფო უწყებებშიც გააგზავნოთ.

🔶 დამატებით, ასევე შეგიძლიათ:

         ·         შეავსოთ საინფორმაციო ბარათი;

         ·         მართოთ მომხმარებელი და ქვემომხმარებელი, მათ შორის სხვადასხვა მოდულზე დაშვებები;

         ·         მართოთ ნდობით აღჭურვილი პირები.

🔶 გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული სერვისებით სარგებლობისათვის, ფიზიკურ პირებს საშუალება აქვთ ავტორიზაცია ან/და პაროლის აღდგენა განახორციელოს სახლიდან გაუსვლელად ვიდეო თვალის მეშვეობით. აღნიშნული პროცესის შეუფერხებელი წარმართვისათვის მომსახურების დეპარტამენტში დამატებით გამოყოფილია 7 ოპერატორი, რომელებიც უზრუნველყოფენ სისტემის მეშვეობით შემოსული ვიდეო ზარის მიღებას და შესაბამისი მომსახურების გაწევას.

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მიზანშეწონილია დისტანციური სერვისებით სარგებლობა.

შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების გვერდიდან (https://eservices.rs.ge/Login.aspx) საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი ელექტრონული განცხადებებით:

🔶 წინასწარი დეკლარირება - იმპორტი: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=176

🔶 დეკლარირება ექსპორტი: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=476

🔶 არაწინასწარი ელექტრონული დეკლარირება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=477

🔶 დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=561

🔶 არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვის მოთხოვნა: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=450

🔶 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის და ტრანზიტის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განაცხადის ფორმა: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=559

🔶 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განაცხადის ფორმა:https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=562

🔶 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე ტექნიკური დახმარების ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განცხადება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=564

🔶 საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატის გაცემა: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=448 (სერტიფიკატის ასაღებად, ხელის მოსაწერად მომხმარებლებს მაინც უწევთ ფიზიკურად მოსვლა)

🔶 დაშვება “eCustoms”

🔶 "eCustoms"-ში დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დამატება:https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=695

🔶 დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისათვის "eCustoms"-ში დაშვება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=503

🔶 მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა "eCustoms"-ში თავდაპირველად დაშვება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=84

🔶 მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა "eCustoms"-ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის სხვა საგადასახადო ორგანოს კოდზე დაშვება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=80

🔶გემის სანიტარული კონტროლისაგან გათავისუფლების/გემის სანიტარული კონტროლის ჩატარების მოწმობის გაცემის შესახებ

ლინკი ქართულ ენაზე: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=110

ლინკი ინგლისურ ენაზე: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=109 (სერტიფიკატის ასაღებად, ხელის მოსაწერად მომხმარებლებს მაინც უწევთ ფიზიკურად მოსვლა)

🔶 აღრიცხვის მოწმობაში ცვლილების განხორციელება:https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=644

🔶 გამარტივებული დეკლარაცია ფორმა #4: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=425

🔶ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=427

🔶 ფიტოსანიტარული კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=426

🔶 ნებართვა/სერტიფიკატის საჭიროების დადგენა: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=643

🔶 რეგისტრირებული დეკლარაციის შეფასება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=639

🔶 საქონლის გასხვისება: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=650

🔶 საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემა: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=645

🔶 სასაქონლო კოდის შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=40

🔶 ელექტრონული ფორმით საფოსტო გზავნილების რეგისტრაციისათვის საფოსტო გადამზიდავთა დაშვება ინტერნეტ პორტალზე: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=512

🔶 სასაქონლო დეკლარაციის ასლის გაცემის შესახებ: https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=82

განცხადებების სრული ჩამონათვალი და მოკლე აღწერა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.rs.ge/4507 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ ისეთი განცხადების წარდგენა, რომლის ელექტრონული ფორმაც არ არის მოცემული „განცხადებების“ მოდულში, წერილის წარსადგენად შემოსავლების სამსახურის კანცელარიებში ვიზიტის ნაცვლად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ „კომუნიკატორის“ მოდულით. ამასთან, „კომუნიკატორის“ სერვისი საშუალებას გაძლევთ ელექტრონული წერილი სხვა სახელმწიფო უწყებებშიც გააგზავნოთ.

 

► სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“

🔶 სააგენტო “აწარმოე საქართველოში” აგრძელებს მომხმარებლებისთვის პროგრამების და მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას შემდეგი არხებით:

ცხელი ხაზი - 1525

ონლაინ ჩატი - www.enterprise.gov.ge 

ფეისბუქ ჩატი - https://www.facebook.com/enterprisegeorgia123/ 

ელ. ფოსტა - info@enterprise.gov.ge 

► ტურისტები საჭირო ინფორმაციის მიღებას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის  24/7 საინფორმაციო ცხელი ხაზის საშუალებით  0800 800 909 და  591 965002

 ► ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

🔶 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო დაინტერესებული პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ონლაინ რეჟიმში ახორციელებს:

 https://www.facebook.com/gitatechpark/ 

ელ.ფოსტა: info@gita.gov.ge  contact@grants,gov.ge 

🔶 დამატებით მიმდინარე პერიოდში მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში გასაუბრებები მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში.

► წიაღის ეროვნული სააგენტო

🔶 კორესპონდენციის მიღება: info@nam.gov.ge  

🔶 სალიცენზიო განაცხადების მიღება: https://eservices.rs.ge/ 

🔶 Online კონსულტაცია : www.nam.gov.ge 

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია:  555 366 772 ; 598 528 533 ; 591 104 969 ; 599 089 955 ; 591 161 111; 595 000 300 ; 595 237 777

► აკრედიტაციის ცენტრი

🔶 მოქალაქეებს საჭირო ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ, ტელეფონით ან ელ-ფოსტის საშუალებით:

ტელეფონი - 2192233

მობილური - 595 222838; 599 261053; 577 202019

ელ. ფოსტა -  gac@gac.gov.ge;  meri@gac.gov.ge 

 🔶 აკრედიტაციის მაძიებელმა პირებს  განაცხადი აკრედიტაციაზე (თანდართული დოკუმენტაციით) შეუძლიათ წარმოადგინონ  აკრედიტაციის ელ-ფოსტაზე -  gac@gac.gov.ge 

 🔶 იმ აკრედიტებულ პირებს, რომელთა ყოველწლიური შეფასება დაგეგმილია და შესაბამისი ვადებია დადგენილი, გათვალისწინებული იქნება არსებული ვითარება და განხორციელდება ერთობლივი შეთანხმება ყოველწლიური შეფასების ვადებთან დაკავშირებით.

🔶  აუცილებლობიდან გამომდინარე, აკრედიტაციის ცენტრში შეხვედრის ორგანიზების საჭიროების შემთხვევაში, დამსწრე პირებს მიეწოდებათ დამატებითი რეკომენდაციები პრევენციული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად.

 

► სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტო

🔶 საქართველოს სტანდარტების ელექტრონული  პლატფორმა http://www.sst.geostm.gov.ge, სადაც მოქალაქეებს აქვთ საშუალება შეიძინონ სტანდარტი online რეჟიმში.

 

► ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

🔶 საჭირო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგ ნომრებზე:

- 234-00-27 - განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვების და ზედამხედველობის სამმართველო; g.barkaia@moesd.gov.ge 

- 234-08-71 - მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზედამხედველობის სამმართველო; bdoinjashvili@moesd.gov.ge 

- 293-27-32 კანცელარია

სააგენტოს ელექტრონული ფოსტა tacsa@moesd.gov.ge  

ადმინისტრაცია kakghamanashvili@moesd.gov.ge  

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და საჯარო ინფორმაცია  ttodua@moesd.gov.ge  

სააგენტოს ვებ-გვერდი https://tacsa.gov.ge  

 

► სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

🔶  სააგენტოში წარმოსადგენი წერილების (დოკუმენტაცია) მიწოდება მიმდინარეობს ელექტრონულად ელ. ფოსტის office@gcaa.ge საშუალებით. ასევე, სააგენტოდან გასული წერილები და ბრძანებები, გარდა ავიასპეციალისტების მოწმობებისა, სერტიფიკატებისა და დასამოწმებელი დოკუმენტაციისა მოგეწოდებათ ელ. ფოსტაზე. 

🔶 განცხადების ელექტრონული ფორმები ავიასპეციალისტის მოწმობის მიღების (გაგრძელების) მსურველთათვის http://www.gcaa.ge/geo/CertificationandLicensing.php  

🔶 NOTAM-ის გამოცემის/შეთანხმების ფორმა:  http://www.gcaa.ge/geo/notampublication.php  

🔶 სავალდებულო მოვლენათა შეტყობინების ფორმები: http://www.gcaa.ge/geo/mandatory.php  

🔶 სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია: http://www.gcaa.ge/geo/contacts.php

 

► საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

🔶 კონსულტაციის მისაღებად გამოიყენეთ სატელეფონო მომსახურება და სააგენტოს ფეისბუქ-გვერდის მესინჯერი;

🔶 ისარგებლეთ დისტანციური სერვისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატების მისაღებად. მიყევით ინსტრუქციას:

1.       ჩამოიტვირთეთ განაცხადის ფორმა, რომელიც განთავსებულია სააგენტოს ვებგვერდზე: https://mta.gov.ge   / http://www.mta.gov.ge/index.php?m=30&parent_id=5 

 2.      შეავსეთ ნიმუშის შესაბამისად და აუცილებლად მიუთითეთ მისამართი, სადაც ფოსტით გამოიგზავნება მზა სერტიფიკატი;

3.       შეავსეთ სააგენტოს ვებ-გვერდზე https://mta.gov.ge  / http://www.mta.gov.ge/checkbox-form.php  განთავსებული ინვოისის ფორმა და გამოიწერილი ინვოისის შესაბამისად გადაიხადეთ თანხა;

4.       კვალიფიკაციის სერტიფიკატის შევსებული განახცადი და ინვოისის შესაბამისად გადახდილი ქვითარი უნდა გამოგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართებზე:

g.zakaradeze@mta.gov.ge 

i.iremadze@mta.gov.ge 

stcw@mta.gov.ge 

5.      დამატებითი დოკუმენტის წარმოდგენის საჭიროების შემთხვევაში შეტყობინება მოგივათ  ელ-ფოსტაზე და/ან sms-ის სახით;

6.      სააგენტო მზა დოკუმენტებს მოგაწოდებთ ფოსტით განაცხადში თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე;

7.      კონსულტაციისათვის 9 საათიდან 6 საათამდე იმუშავებს ცხელი ხაზი. 

 

►ჰიდროგრაფიული სამსახური

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის სერვისები რომელთა მიწოდება შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში:

🔶 საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და შიდა წყლებში შემოსული გემების შუქურითა და სანავიგაციო ნიშნებით მომსახურება.

🔶 საზღვაო სანავიგაციო ქაღალდის რუკების გაცემა.

🔶 ზღვის აკვატორიაში ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა

 

ცხელი ხაზი:  0493 22 17 72 ;  595 51 07 06

http://hydrography.ge/ge/contact.php 

e: mail: info@hydrography.ge 

 

► ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ერთიანი მომსახურების ცენტრებში (თბილისი, რუსთავი) არსებული 50-მდე სერვისით სარგებლობას მოქალაქეები შეძლებენ სატელეფონო ცენტრთან 241 42 42 დაკავშირებით და ასევე ელექტრონული ვებ გვერდის police.ge მეშვეობით.

➡ საპატრულო პოლიციის ჯარიმებთან დაკავშირებული სერვისები:

🔶 ჯარიმებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის გადამოწმება-მიღება

🔶 ადმინისტრაციული ჯარიმების გასაჩივრება

🔶 ქვითრის გადაუხდელობის გამო მართვის უფლების შეჩერების ჯარიმით შეცვლა

🔶 ალკოჰოლური სიმთვრალის საფუძველზე მართვის უფლების შეჩერების ჯარიმით შეცვლა

🔶 ჯარიმაზე ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება

🔶 ჯარიმის გადახდის სტატუსის შეცვლა

🔶 ბაზაში კორექტირების შეტანა (ქვითრის დინების ვადის შეჩერება და ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო წარმოების შეწყვეტა)

🔶 ცნობების მიღება

🔶 მართვის უფლების შეჩერების შესახებ დადგენილების გაუქმება

➡ საპატრულო პოლიციის ნებართვებთან დაკავშირებული სერვისები:

🔶 არა გაბარიტული/ზენორმატიული სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობაზე ნებართვის მიღება

🔶 გზებზე სამუშაოს წარმოებაზე ნებართვის მიღება

🔶 სპეცტექნიკის განთავსებაზე ნებართვის მიღება

🔶 გათხრით სამუშაოებზე ნებართვის მიღება

🔶 სამშენებლო დამცავი ღობის მოწყობაზე ნებართვის მიღება

🔶 სპეციალური სიგნალების დაყენება/გამოყენებაზე ნებართვის მიღება

🔶 სადაზღვევო კომპანიებზე საქმისწარმოების მასალის მიღება

🔶 რეაგირების ოქმის მიღება

🔶 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის საქმისწარმოების მასალის მიღება

🔶 ვიდეო ჩანაწერის მიღება

🔶 საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 

► ჯარიმების შემოწმება და გადახდა მოქალაქეს შეუძლია ონლაინ განახორციელოს საიტზე police.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

2414242

Police.ge

Patrolinfo@mia.gov.ge

► მომსახურების სააგენტო

🔶 მომსახურების სააგენტო ელექტრონული სახით იღებს განაცხადს ნასამართლობის და სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის მისაღებად. ელექტრონული განაცხადის საშუალებით არის შესაძლებელი მართვის მოწმობის შეცვლის ან აღდგენის მოთხოვნა (სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია თუ მართვის მოწმობა გაცემულია 2012 წლის 1 აგვისტოს შემდეგ და კატეგორიები არის აქტიური). დამზადებული დოკუმენტი გაიცემა მითითებულ ფილიალში, ელექტრონული წესით ცნობის გაცემა ან მისამართზე გაგზავნა არ ხდება.

განაცხადის შევსება შესაძლებელია სააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. ვებგვერდის მისამართია: www.sa.gov.ge  

🔶 ასევე ელექტრონულად არის შესაძლებელი მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდის რიგის დაჯავშნა. 

🔶 მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზის ნომერია 1272, საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან დაკავშირება ხდება ნომერზე: 032 2 41 91 91.

► დაცვის პოლიცია

🔶 დაცვის პოლიციის დეპარტამენტში, ნებისმიერ მომსახურებაზე (დაცვა ტექნიკური საშუალებებით, დაცვა ცოცხალი ძალით, დაცვა გაცილება, ინკასაცია, ესკორტი, პირადი დაცვით მომსახურება, gps მომსახურება) ახალი განაცხადის დაფიქსირება მოქალაქეებს შეუძლიათ დისტანციურად ცხელი ხაზისა და ვებ-გვერდის საშუალებით. (რაც შეეხება, ხელშეკრულებას, ურთიერთშეთანხმებას, მომსახურების შეწყვეტას აღნიშნული მიმართულებებით თუ მოქალაქე ან იურიდიული პირი არ სარგებლობს ელექტრონული ხელმოწერით, დოკუმენტი საჭიროებს სველ ხელმოწერას). www.125.ge ცხელი ხაზი: 125

► 112  - Camera.mia.gov.ge-ზე დარეგისტრირებული ლიცენზირებული დაწესებულებების გარე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის დისტანციურად შესამოწმებლად, ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ვიდეომეთვალყურეობის დამონტაჟების აქტის მისაღებად, აუცილებელია ელფოსტაზე: infocamera@mia.gov.ge -ზე გამოგვიგზავნოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

🔶 ობიექტის მთავარ შესასვლელზე განთავსებული ვიდეოკამერების ფოტა მასალა 

(სულ ექვსი ფოტო - დღის სამი ფოტო, ღამის სამი ფოტო);

🔶 გარე ვიდეოკამერების დღის და ღამის რეჟიმში განხორციელებული ვიდეოჩანაწერი (მინიმუმ ერთი წუთი, მაქსიმუმ სამი წუთი);

🔶 ვინჩესტერის მოცულობის ფოტო მასალა.

🔶 თქვენ მიერ გადმოგზავნილი ინფორმაცია განხილულ იქნება შესაბამისი სამსახურის მიერ და დადებითი შედეგის შემთხვევაში დისტაციურად გაიცემა აქტი.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: 032 2 41 18 22; 032 2 41 15 84.

► საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეთა განხილვა მოხდება დისტანციური საშუალებებით ან კანონმდებლობის შესაბამისად განხილვის ვადები გახანგრძლივდება. პროექტებთან და მიწერილობებთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა შესაძლებელია სატელეფონო (ცხელი ხაზი: 2 414 112) ან/და ელექტორნული ფოსტის (infozedamkhedveloba@es.gov.ge) საშუალებით.

► სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

🔶 სახელმწიფო პროგრამების "დანერგე მომავალი", "მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა", "ქართული ჩაი", "გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება", "რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა" ფარგლებში შესაბამისობის ცნობა გაიცემა ონლაინ- http://srca.gov.ge/public_info/gancxadebebi 

🔶 ფერმერებისთვის კონსულტაციების გაწევა ონლაინ რეჟიმში უწყების ოფიციალური Facebook გვერდზე:  https://www.facebook.com/srca.geo , რომლის მეშვეობითაც მოხდება მათი გადამისამართება სპეციალისტებთან.

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ოფიციალური  მეილის დახმარებით: info@srca.gov.ge  

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

► სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო

🔶 სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიღება მოქალაქეს შეუძლია: ცხელი ხაზის -1501 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული);  ონლაინ ჩატის - http://livechat.apmaprojects.com/client/ და უწყების ოფიციალური FB გვერდის - https://www.facebook.com/arda.gov.ge/ მეშვეობით.

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ოფიციალური  მეილის დახმარებით: Info@arda.gov.ge

► ეროვნული სატყეო სააგენტო.

🔶 სააგენტო სხვადასხვა ჯიშის და ხარსხის მერქნულ რესურსზე აუქციონს ატარებს. დაინტერესებულ პირებს აუქციონში მონაწილეობა შესაძლებელია  დისტანციურად -https://www.eauction.ge 

🔶 სხვადასხვა სახეობის და ხარისხის მერქნული რესურსის ტენდერებში მონაწილეობა შესაძლებელია დისტანციურად - http://procurement.gov.ge/ 

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ოფიციალური მეილის დახმარებით: Info@forestry.gov.ge 

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 153

► დაცული ტერიტორიების სააგენტო

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ოფიციალური  მეილის დახმარებით:  pr.apa.gov@gmail.com

►გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი                                                                               

🔶 სახერხი საამქროს მფლობელი ყველა მეწარმე-სუბიექტი მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მიღებისა და გადამუშავების პროცესებს აღრიცხვს ელექტრონულ ჟურნალში - emoe.gov.ge 

🔶 შავ ზღვაში სამრეწველო თევზჭერის ლიცენზიანტების თევზსაჭერი გემები online-რეჟიმში ახორციელებენ  თევზჭერის აღრიცხვას „ელექტრონული სარეწაო ჟუნალის“ მეშვეობით; გემებზე დამონტაჟებულია ელექტრონული მონიტორინგის სისტემები.  – ms.emoe.gov.ge 

🔶 ცხელი ხაზის 153 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული) მეშვეობით,  მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისგან მიიღება შეტყობინებები გარემოს დაცვის სფეროში სამართალდარღვევების შესახებ და ხორციელდება ოპერატიული რეაგირება; მოქალაქეებს ცხელი ხაზის მეშვეობით, მოქალაქეებს საშუალება აქვთ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია და კონსულტაცია გარემოსდაცვით საკითხებზე.   

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ოფიციალური  მეილის დახმარებით:  PR@DES.GOV.GE

►ღვინის ეროვნული სააგენტო 

🔶 საჯარო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია info.georgianwine@georgianwine.gov.ge მეშვეობით.

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

► გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

🔶 ელექტრონულად წერილების მიღება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია Info@eiec.gov.ge-ის მეშვეობით.

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

► ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო

•  საჯარო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია info@sanerge.com

► გარემოს ეროვნული სააგენტო

🔶 სააგენტოს მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია  დისტანციურად, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სამსახურის სისტემური მართვისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოსთან დაკავშირებით ნომერზე: +995 32 243 95 25, +995 591 40 40 15).

Arda.gov.ge - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს პროგრამებით/პროექტებით განსაზღვრული ნებისმიერი დოკუმენტაციის მიღება განხორციელდება ელექტრონული ფორმით, ელ. ფოსტის მისამართზე 📧 document@apma.ge

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი: 1501