ЛАССЫ-ЛАССЫ ИҚӘДЫРГЫЛО АЗҴААРАҚӘА:

#StopCoV

ЛАССЫ-ЛАССЫ ИҚӘДЫРГЫЛО АЗҴААРАҚӘА:

 🔹 Аҳақьым иахь авизити аклиника аҭыҵреи аан  (ахшараиура, адиалез, ахимиотерапиа, агормонотерапиа, хырҧашьа змам астомотологиа):

Апациенти уи ицу ахаҿи аиҭаҵра азин рымоуп аҳақьым иҟынтә ма аклиника аҟынтә аилыркаа ашьаҭа ала  (аилыркаа алҩаазар ауеит аматериалтә, иара убас, аелектронтә формала, аҭел аҿы афотоҭыхымҭа асахьалагьы).

Аҳақьым иахь шәнеир шәҭахызар, аҳақьым аилыркаа иҩуеит апациент, иҵабыргны, иара иахь авизит азы ашәҟәы дшану, ма аҳақьым иахь анеира шихәҭоу азы. Аилыркааҿы иарбазароуп  авизит аамҭеи, иара убас, апациент дызлеиҭаҵуа автотранспорттә хархәагеи.  Зыӡбахә ҳәоу аилыркаа ала, амашьына, аконкреттә мзызла, аконкреттә аамҭазы аиҭаҵра азин амоуп.

Зыӡбахә ҳәоу аилыркаа аҩызар  ауеит аелектронтә формала, амобилтә ҭел ашҟа афотоҭыхымҭа адәықәҵара алагьы.

Абри аҩызаҵәҟьа апроцедура мҩаҧгазароуп апациент ахәышәтәырҭа данҭыҵуагьы. Усҟан, аҳақьым иҩуа аилыркааҿы иарбазароуп атранспорттә хархәагеи, уи арныҟәцаҩи, апациент ахәышәтәырҭа данҭыҵуа аамҭеи.

 

🔹 Ақыҭатә аҳақьым иҟны аконсультациа:

Ақыҭа иқәынхо ауааҧсыра амедицинатә консультациа роур рылшоит ақыҭатә ҳақьым иҟны, иаҭахызар, аҳақьым апациент аҧҭекашҟа ацара азин изҭо  аилыркаа изиҩуеит. Аилыркааҿы иарбазароуп авизит аамҭеи, арныҟәцаҩ изку адыррақәеи, апациент дызлеиҭаҵуа атранспорттә хархәагеи.  Зыӡбахә ҳәоу аилыркаа ала, амашьына, аконкреттә мзызла, аконкреттә аамҭазы аиҭаҵра азин амоуп.

 

🔹 Амедицинатә усбарҭа аусуҩцәа хықәкыла реиҭаҵра:

Амедицинатә усбарҭа аусуҩцәа амашьына лас ала аиҭаҵра азин рымоуп, дара аклиника аҟынтәи аилыркаа ма агәраргага  рымазар.

Амедицинатә усбарҭа аусуҩцәа рымҩангара азин имоуп аклиника аҟынтә аилыркаа змоу даҽа хаҿыкгьы.

Аилыркаа амҳәыр ала ирҵабыргазароуп, уи аҿы иарбазароуп ахаҿы ихаҭара аазырҧшуа адыррақәеи   (хаҭалатәи аномер, ахьӡ, ажәла),  имаҵзураҭыҧи, аиҭаҵра амаршрути, автомашьына аҳәынҭқарратә номери.

🔹 Амедицинатә усбарҭақәа рҿы ишьақәыргылоу акарантинтә режим аҧҟарақәа:

Қырҭтәыла зехьынџьара иҟоу амедицинатә усбарҭақәа зегьы рҿы ишьақәыргылоуп акарантинтә режим, уи инақәыршәаны, апациент иуацәеи егьырҭ аҭааҩцәеи амедицинатә усбарҭа иҩналар ҟалом.

Аклиника иҭоу апациент иҭаацәара алахәылацәа иара афатә ма ихатә маҭәарқәа  изнаргар рҭахызар, амедицинатә усбарҭа аҟынтә иргароуп аусбарҭа абланк  аҿы ихарҭәаау, амҳәыр ала ирҵабыргу, аклиника анапхгаҩы инапынҵа змоу аилыркаа, уаҟа иарбазароуп  аиҭаҵра ахықәки  (аконкреттә пациент афатә ма ихатә маҭәарқәа изнагара), амҩангара атраекториеи, анхарҭа аҭыӡҭыҧи,  аклиника аҭыҧҭыҧи,  аиҭаҵра аамҭеи, атранспорттә хархәага амаркеи амодели, аҳәынҭқарратә номери, иара убас, иаҭаххар, арныҟәҵаҩ ихатә номери, ихьӡи, ижәлеи. Афатә ма ахатә маҭәарқәа мҩанызго ахаҿы ари аилыркаа издәықәырҵоит аелектронтә ҧошьҭала, ма аҭел ашҟа афотоҭыхымҭа асахьала, иара убас, арныҟәцаҩ аилыркаа имазар ауеит аматериалтә сахьалагьы.

Амаҭәарқәа аклиникашҟа ианнеигалак, аклиника, аҩырала, амҳәыр ала ишьақәнарҕәҕәоит афатә ма ахатә маҭәарқәа шаднакылаз. Ауаҩы аилыркаа икьыҧхьны имамзар,  аклиниаҿы аилыркаа икьыҧхьны, амҳәыр ақәҵаны, аҩырала ишьақәдырҕәҕәоит ари ауаҩҧсы, иҵабыргны, аклиникашҟа афатә ма ахатә маҭәарқәа шнеигаз.

 

🔹 Аутизм ачымазара змоу апациентцәа реиҭаҵра:

Аутизм ачымазара змоу апациентцәа амашьынала еиҭаҵыр ҟалоит.  Амашьына арныҟәҵаҩ ма апациент ицу ауаҩҧсы ицзароуп аҳақьым иҩыз иашьашәалоу аилыркаа ма агәабзиара аилыркаа, зыӡбахә ҳәоу аилыркаа роур ҟалоит аелектронтә формала  (иаҳҳәап, аҭел аҿы афотоҭыхымҭа асахьала).

 

🔹 Адистрибуциатә аидаратә транспорттә хархәага аиҭаҵразы ҷыдала азин агара аҭахым. 

Адистрибуциа назыгӡо ауаа еиҭаҵроуп  M2/M3 акатегориа иаҵанакәа автотранспорттә хархәага ала.

 

🔹 Аҭыҧашҟа анагара  - „деливери“ сервис:

Афатәи, афатәаалыҵи, амедицинатә зкызаара змоу атауар ма афармацевтикатә аалыҵи аҭыҧашҟа анагара,  „деливери“  сервисқәа рынагӡара ҟалоит.

 

🔹 Ауаҩы иҧсра иадҳәалоу  (акҿаҵара, аҧсыжра) аиҭаҵра:

Ауаҩҧсы иҧсра иадҳәаланы аиҭаҵра рылшоит аҭаацәара алахәылацәа. Дара хықәкыла  (аҧсыжра иадҳәалоу аусқәа рынагӡаразы) ианеиҭаҵуа, ирыцзароуп ауаҩҧсы иҧсра зыршаҳауа адокумент ма  аҳақьым иҟынтә ауаҩҧсы иҧсра иазку  аилыркаа   (аелектронтә формалагьы иҟалоит).

 

🔹 Арегионқәа рҿы ақыҭанхамҩатә усурақәа рымҩаҧгаразы аиҭаҵра:

Мшаҧы 27-нӡа, Қырҭтәыла арегионқәа рҿы, шьыжьымҭан асааҭ  6:00-8:00 рзы, иара убас, хәылбыҽхан асааҭ  18:00-19:00-нӡа, ақыҭанхамҩатә усурақәа рымҩаҧгаразы  амашьына лас ала аиҭаҵра ҟалоит.

 

🔹 Ақыҭақәа рҿы афатәаалыҵ адәқьанқәа рдистрибуциа амзызла аиҭаҵра:

Ақыҭақәа рҿы иҟоу афатәаалыҵ аобиектқәа рыҧшәмацәа амашьына лас ала рыдәқьанқәа  атауар ала реиқәыршәара амзызла аиҭаҵра азин аиуразы, аҭыҧантәи амуниципалитетқәа ирыдҵаалароуп.  

 

🔹 Аветеринартә маҵзура амҩаҧгара амзызла аиҭаҵра:

► Аветеринартә маҵзура мҩаҧызго ауааҧсыреи аҵиаақәа рыхьчаратә хархәагақәа зҭиуа аобиектқәа  русуҩцәеи аиҭаҵра азин рымоуп.

► Зыӡбахә ҳәоу ауааҧсыра аиҭаҵра иадҳәалоу азҵааразы иадҵаалароуп аҧсабарахьчареи ақыҭанхамҩеи рминистрра.

 

🔹 Аидара абаџьхшәаара иадҳәалоу аиҭаҵра:

► Атранзиттә ма даҽа еидарак абаџьхшәаара иадҳәалоу апроцедурақәа рымҩаҧгаразы, иашьашәалоу азинмчы змоу ахаҿы хықәкыла аиҭаҵра азин имоуп, иара аимадара иадҳәалоу иашьашәалоу адокументқәа цәыригар.

►Адокументқәа аелектронтә формала иҟазар ауеит (иаҳҳәап, аҭел аҿы афотоҭыхымҭа асахьала).

 

Амцашоура шәымазар, шәеимҳәозар, ма шәеимсозар, аҧсыҧ лагаҩагара шәцәыуадаҩзар, аҭелла аконсультациа шәоур шәылшоит, аҭаацәаратә ҳақьым иконсультациа ахәҧса ақәым, уахи-ҽни шәизасыр шәылшоит.   Амедицинатә усбарҭа шәадҵаалар шәылшоит 112 ахархәара ала.

Акоронавирус ауаҩы иахь ииасуеит аимадара ааигәа ала, аҳауала.

Ашьҭымҭа алакьысра ала акоронавирус ахкҿыц аиасра афактқәа аарҧшым.

Акоронавиурс ахкҿыц амшала, амедицинатә сабрадақәа рзы аҭахра иазҳаит, убри аҟынтә, адунеи аҿы асабрадақәа рдефицити рыхәи аганахьала апроблема цәырҵит. Ари апроблема аӡбаразы аусура мҩаҧысуеит.

Адиагностикатә тест  (анализ)  мҩаҧыргоит аинфекциа иҟоуп ҳәа аҳақьым агәҩара изцәырҵыр. Акоронавирус ахкҿыц  азы адиагностикатә ҭҵаарақәа мҩаҧыргоит   аҳәынҭқарра аҧарала.

Атәылашҟа иаауа атәылауаа зегьы аҧхьакраҿы иҟазароуп. Аҳәаа иахысны атәылашҟа иааиз ауааҧсыра рзы аҧхьакра аҧҟарақәа еиҧшуп, дара 14 мшы аҧхьакраҿы иҟазароуп, аханатә акарантин аҿы, анеҩс, аҽыҧхьакраҿы иҟазар ауеит.

Атәылашҟа иааиз атәылауаа зегьы аҧхьакраҿы иҟазароуп. Аҳәаа иахысны атәылашҟа иааиз атәылауаа зегьы рзы аҧхьакра аҧҟарақәа еиҧшуп, дара 14 мшы аҧхьакраҿы иҟазароуп, аханатә акарантин аҿы, анеҩс, аҽыҧхьакраҿы иҟазар ауеит. Атәылауаҩ акарантин аҿы дыҟазаауа аҽыҧхьакраҿы дыҟазаауа ирыӡбоит аепидемиолог иара игәабзиара аҭагылазаашьа ангәеиҭалак, атәылауаҩ дахьынхо аҭыҧ аҽыҧхьакра аҭагылазаашьақәа ирышьашәалазар. Атәылауаҩ аинструкциа  данаҧхьалак, аҩныҟа ддәықәырҵоит, уаҟа аамҭа-аамҭала аепидемиолог дгәеиҭоит. Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра ахаҭарнак атәылауаҩ ила аҽыҧхьакра аҧҟарақәа рынагӡара дахылаҧшуеит, атәылауаҩ арҭ аҧҟарақәа еилеигар,  акарантин ашҟа аиасра идарцалоит. Аепидемиолог атәылауаҩ дахьынхо аҭыҧ аҽыҧхьакра аҭагылазаашьақәа ирышьашәалам ҳәа иҧхьаӡар, зыӡбахәы ҳәоу атәылауаҩ акарантинтә қәыҧшылараҿы даанхоит. 

Аҽыҧхьакраҿы иҟоу ауааҧсыра рзы абжьагарақәа жәбар шәылшоит ацҵа аҿы: https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2020/Failebi/Danarti_N11_korona.pdf

Ацҵа N11   Акоронавирус ахкҿыц  (COVID-19) иадҳәалоу абжьагарақәа аҽыҧхьакраҿы иҟоу ауааҧсыра рзы

1.       Акоронавирус ахкҿыц  (COVID-19) иадҳәаланы ишьақәыргылоу аҧҟарақәа инрықәыршәаны, ауаҩы аҽыҧхьакраҿы даныҟоу, абарҭ аҧҟарақәа рыхьчара иуалуп:

а) ачымазара зхылҵыр зылшо аҭагылазаашьаҿы аҟазаара инаркны 14мшы рыҩнуҵҟа аҽыҧхьакраҿы аҟазаареи ахатә гәабзиара ахылаҧшреи;
б) аҽыҧхьакратә қәыҧшылараҿы аҭааҩцәеи асасцәеи рыдкылара ҟалом; в) афатә адкылара ҟалоит ишиашам аимадара ала;
г) анхарҭаҭыҧ аҿы иҟоу егьырҭ ауааҧсыра рҟны аимадара аҧкра.  
1 метрак аҵкыс иааигәаны аимадара ҟалоит  15 минуҭ иреиҳамкәа.
гь) аҽыҧхьакра аан иара хазы ачысмаҭәеи  (аҵәца, асаан, амҳаҵә,  уҳәа уб.егь.), ампахшьи, аиарҭеи имазароуп;
гә)  аҭели аинтернети рхархәара ҟалоит;
ҕ) аҽыҧхьакра аан ауаажәларратә гәабзиара иашьашәалоу аусбарҭақәа амониторинг мҩаҧыргоит. Агәабзиара амониторинг мҩаҧгазар ауеит ишиашоу аимадара адагьы  - аҽыҧхьакраҿы иҟоу ауаҩы иара ихалагьы амцашоура ишәар илшоит, асимптомқәа изцәырҵыр  - адырра ҟаиҵароуп;  
ҕь) ауаҩы имцашоура шьҭыҵыр, ма ареспиратортә вирус аинфекциа адыргақәа изцәырҵыр, зыҧшра ҟамҵакәа, аинфекциатә шәыхәтәырҭа астационар дадҵаалароуп;
ҕә) иҿкым ачымазара  (иаҳҳәап, ахирургиатә, агинекологиатә ма даҽа чымазарак) амшала астационартә медицинатә цхыраара иҭаххар, аклиникашҟа диагазароуп автотранспорт ҷыда ала,  аҽыҧхьакратә период аҿҳәара нҵәаанӡа астационар аҿы хазы апалатаҿы дышьҭазаауеит;
д) аҭаҭын ахареи, арыжәтә ажәреи егьырҭ амаҭәашьарқәа рыдкылареи аҟынтә иҽааникылароуп;
дә) изҩыдоу аҧсҭазаашьа аҧҟарақәа ихьчалароуп   - ихырҳагоу афатә идикылароуп, иҧсы ишьароуп, активла ихы мҩаҧигалароуп, изааигәоу ауаа рҟны асоциалтә аимадара имазароуп; аҭаацәара егьырҭ алахәылацәеи иҩызцәеи рҟны  аҭелла ма аелектронтә ҧошьҭала аимадара имазароуп.  

2. Аҽыҧхьакраҿы иҟоу ауаҩы аус иуазар, Қырҭтәыла ахҵәацәеи, аџьауси, агәабзиарахьчареи, асоциалтә ахьчареи рминистрра,  аҽыҧхьакраҿы иҟоу ауаҩы иҳәара инақәыршәаны, ахәышәтәырҭа абҕьыц иашьашәалоу,  азинтә лҵшәа змоу аилкаа иҭара азин амоуп.

Акарантинтә зонаҿы иҟоу ауаҩы аус иуазар,  агәабзиарахьчара аминистрра, зыӡбахәы ҳәоу ауаҩы иҟаиҵаз аҳәара инақәыршәаны, ахәышәтәырҭа абҕьыц иашьашәалоу аилкаа иҭара азин амоуп.

Уажәазы, акоронавиурс ахкҿыц  (COVID-19) аларҵәара аганахьала зегьы реиҳа ишәарҭоуп Китаи, Џьамтәылеи, Италиеи, Аладатәи Кореиеи, Германтәылеи, Испаниеи, Австриеи, Франциеи, Швеицариеи, Норвегиеи, Даниеи.

Ахадаратә абжьагарақәа: лассы-лассы анапқәа рыӡәӡәара; аҿы/аблақәа /аҧынҵа лассы-лассы алакьысра аҟнытә аҽаанкылара; агигиена ахьчара; аимҳәареи аимсареи аетикет ахьчара; адәахьы ахьчаратә хархәагақәа рыда  аҧстәқәа рҟны  аимадара аҟнытә  аҽаанкылара.

  • АКОРОНАВИРУС ЗЗЫШЬАҚӘЫРҔӘҔӘОУ АУАА РХЫҦХЬАӠАРА - 968 -ҩык
  • УРҬ РҞЫНТӘИ АЧЫМАЗАРА ИАЛҴИТ - 844 -ҩык
  • УРҬ РҞЫНТӘИ РЫҦСҬАЗААРА ИАЛҴИТ - 15 -ҩык
  • АКАРАНТИН АРЕЖИМ АҾЫ - 4851 -ҩык
  • АСТАЦИОНАР АҾЫ АХЫЛАҦШРА АҴАҞА - 231 -ҩык
  • *Ахәышәтәразы аҳәаанырцәынтә иааргаз Қырҭтәыла атәылауаа - 3 -ҩык

АДЫРРАҚӘА ДЫРҾЫЦУЕИТ ЕСЫМША

Аофициалтә даҟьақәа
Ихыҧхьаӡалоуп
134 287 459

Ажәабжьқәа зегьы